Huippuvieras Ronald Brautigam Ouluun Beethoven-festivaalille - levyttänyt koko säveltäjän pianotuotannon

Julkaistu 3.10.2017

Hollantilainen Ronald Brautigam on Beethoven-solistien ehdoton huippu, joka on levyttänyt koko säveltäjän pianotuotannon.

Hollantilainen Ronald Brautigam on Beethoven-solistien ehdoton huippu, joka on levyttänyt koko säveltäjän pianotuotannon.

Ou­lu Sin­fo­ni­an juh­la­kau­den oh­jel­ma on toi­vei­den täyt­ty­mys ke­nel­le ta­han­sa mu­sii­kin ys­tä­väl­le. Lo­ka­kuun alun Beet­ho­ven -fes­ti­vaa­li tuo Ou­luun maa­il­man tä­män het­ken eh­dot­to­miin huip­pu­pi­a­nis­tei­hin kuu­lu­van Ro­nald Brau­ti­ga­min. Fes­ti­vaa­lin oh­jel­mas­sa on kuu­si Lud­wig van Beet­ho­ve­nin pi­a­no­kon­sert­toa.

Lud­vig van Beet­ho­ven on mu­sii­kin­his­to­ri­an jät­ti­läi­nen, jon­ka kai­mak­si jäl­ki­pol­vet ovat ni­men­neet mitä ta­han­sa kon­sert­ti­sa­leis­ta koi­riin. Hän oli oman ai­kan­sa ja joi­den­kin mie­les­tä kaik­kien ai­ko­jen mer­kit­tä­vin sä­vel­tä­jä, jon­ka elä­mä ja te­ok­set ovat säi­lyt­tä­neet kieh­to­vuu­ten­sa ja mer­ki­tyk­sel­li­syy­ten­sä kai­kil­le su­ku­pol­vil­le hä­nen jäl­keen­sä. Beet­ho­ve­nin kuo­le­mas­ta tuli maa­lis­kuus­sa ku­lu­neek­si 190 vuot­ta.

Hol­lan­ti­lai­nen Ro­nald Brau­ti­gam on Beet­ho­ven-so­lis­tien eh­do­ton huip­pu, joka on le­vyt­tä­nyt koko sä­vel­tä­jän pi­a­no­tuo­tan­non. Mie­len­kiin­toi­sek­si hä­nen tai­tei­li­ja­per­soo­nan­sa te­kee muun mu­as­sa se, et­tä hän soit­taa kaik­kea Bac­his­ta ny­ky­sä­vel­tä­jiin. Hän ei myös­kään kuu­lu pe­ri­o­di­so­tin­pu­ris­tei­hin, vaan soit­taa sekä for­te­pi­a­noa et­tä mo­der­nia flyy­ge­liä. Ai­van ku­ten suo­ma­lai­nen kol­le­gan­sa Ol­li Mus­to­nen, myös Ro­nald Brau­ti­gam tun­tee Beet­ho­ve­nin­sa en­nen kaik­kea nuot­tien kaut­ta ja ku­vai­lee sä­vel­tä­jän per­soo­nan vä­lit­ty­vän hä­nen mu­sii­kis­taan pal­jon yleis­tä kä­si­tys­tä va­loi­sam­pa­na. Mus­to­sen mu­kaan ”Beet­ho­ve­nin per­soo­nal­le on tyy­pil­lis­tä myös haus­kuus ja poi­ka­mai­nen huu­mo­ri”, sa­moin ko­kee Ro­nald Brau­ti­gam. Lud­vig van Beet­ho­ven ei ole su­rul­li­nen kuu­ro erak­ko, vaan iloi­nen, ar­vaa­ma­ton ja dra­maat­ti­nen.

Beet­ho­ve­nin te­os­lu­et­te­los­sa opus­nu­me­roi­tu­ja pi­a­no­kon­sert­to­ja on vii­si, mut­ta Ou­lu Sin­fo­ni­an fes­ti­vaa­li­oh­jel­man kol­mes­sa kon­ser­tis­sa 5.–7.10. soi­te­taan­kin kuu­si kon­sert­toa, sil­lä mu­ka­na on ma­te­maat­ti­nen mah­dot­to­muus, Lud­vig van Beet­ho­ve­nin 13-vuo­ti­aa­na sä­vel­tä­mä pi­a­no­kon­sert­to nu­me­ro nol­la. Sii­tä on säi­ly­nyt ai­no­as­taan so­lis­tin osuus, ja Ou­lus­sa kuul­ta­van esi­tyk­sen or­kes­te­ri­o­suus on Ro­nald Brau­ti­ga­min kir­joit­ta­ma. Kuu­des­ta kon­ser­tos­ta nel­jä en­sim­mäis­tä Beet­ho­ven sä­vel­si it­sel­leen, jo­ten niis­tä voi saa­da ku­van Beet­ho­ve­nis­ta pi­a­nis­ti­na. Myös soit­ti­men ke­hit­ty­mi­nen pie­nes­tä for­te­pi­a­nos­ta suu­rek­si flyy­ge­lik­si hei­jas­tuu Beet­ho­ve­nin kon­sert­to­jen sar­jas­sa.

Fes­ti­vaa­li­kon­ser­tit joh­taa Ou­lu Sin­fo­ni­an yli­ka­pel­li­mes­ta­ri Jo­han­nes Gus­tavs­son.

Ro­nald Brau­ti­gam on myös ar­vos­tet­tu pe­da­go­gi. Hän on toi­mi­nut pit­kään sveit­si­läi­sen Ba­se­lin yli­o­pis­ton pi­a­non­soi­ton pro­fes­so­ri­na. Ou­lus­sa fes­ti­vaa­lin so­lis­tin ope­tuk­ses­ta pää­see naut­ti­maan jouk­ko pi­a­non­soi­ton opis­ke­li­joi­ta, sil­lä Brau­ti­gam pi­tää mes­ta­ri­kurs­sin, joka jär­jes­te­tään yh­teis­työs­sä Ou­lun kon­ser­va­to­ri­on ja Ou­lun Am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lun kans­sa. Kon­ser­va­to­ri­on pi­a­no-op­pi­laat esiin­ty­vät per­jan­tai­na 6.10. en­nen kon­sert­tia ra­vin­to­la Pre­lu­dis­sa ja mes­ta­ri­kurs­sin pää­tös­kon­sert­ti soi­te­taan lau­an­tai­na 7.10.

Fes­ti­vaa­li­tun­nel­maan pää­see myös ra­vin­to­la Pre­lu­dis­sa, jos­sa on tar­jol­la Beet­ho­ven-hen­ki­nen menu per­jan­tai­na kel­lo 16 al­ka­en ja lau­an­tai­na bruns­sil­la kel­lo 12–14.30.

 

Takaisin