Lausunto liittyen hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi arpajaislain muuttamisesta

Julkaistu 9.8.2018

Sisäministeriölle
Viite: Lausuntopyyntö SMDno-2018-1061, Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arpajaislain muuttamisesta
Asia: Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n lausunto

Suomen Sinfoniaorkesterit ry kiittää valmistelijoita esitysluonnoksesta, mutta toivoo että ennen uudistuksen toteuttamista tehtäisiin laajempi vaikuttavuusarviointi. Pelihaittojen ehkäisemiseen liittyvään tunnistamiseen kannattaa siirtyä asteittain ja hätiköimättä ja siirtymäkauden tulisi jatkua vuoteen 2023.

Suomalaisen rahapelaamisen yksinoikeusjärjestelmän oikeutus perustuu siihen, että sen on todettu olevan paras tapa ehkäistä rahapelaamisesta aiheutuvia haittoja. Yksinoikeusjärjestelmää vahvistaa se, että rahapelituottoja käytetään yleisen edun mukaisen toiminnan rahoittamiseen. Tämä on merkittävä peruste yksinoikeusjärjestelmän ylläpitoon, vaikkakaan se ei ole rahapelienjärjestämisoikeuksia rajoittavan politiikan pääasiallinen tehtävä.

Sipilän hallituksen (2015-2018) aikana orkestereiden valtionosuusrahoitus on laskenut yli 10%. Samaan aikaan hallitus on siirtänyt rahoituksen painopistettä budjettirahoituksesta veikkausvoittovaroihin. Suomen Sinfoniaorkesterit ry on huolestunut tästä kehityksestä ja sen vaikutuksista orkesteritoiminnan pitkäjänteiseen rahoittamiseen. Uhkana on nähty, että Veikkauksen tulokehitys ei välttämättä jatku myönteisenä kansainvälisen kilpailun kiristyessä. 

Suomen Sinfoniaorkesterit pitää tärkeänä, että pelihaittojen vähentämiseen kiinnitetään lisääntyvää huomiota ja samalla vahvistetaan yksin oikeuteen perustuvan rahapelijärjestelmän perustaa. Koska vaikuttavuusarviointi ei ole taloudellisten vaikutusten osalta riittävän laaja, ehdotettujen toimenpiteiden käyttöönotossa on edettävä asteittain ja rauhallisesti, aloittamalla kevyemmillä keinoilla. Tämä edellyttää huomattavan pitkää siirtymäkautta, joka pitäisi jatkua vähintään vuoteen 2023, jota Veikkaus Oy on esittänyt ja talouspoliittinen ministerivaliokunta on pitänyt mahdollisena. Veikkaus Oy:lle on annettava siirtymäkaudella riittävät mahdollisuudet tunnistautumisen edistämiseen ja muihin uudistuksiin vapaaehtoiselta pohjalta ennen pakon voimaantuloa.

Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n mielestä on tärkeää, että arpajaislakiuudistus toteutetaan siten, ettei edunsaajien toiminnan rahoitus vaarannu ja ettei yleishyödyllistä toimintaa veikkausvoittovaroilla tekevät organisaatiot joudu siten vaikeaan tilanteeseen. Pelitulojen lasku on kompensoitava. Yksi vaihtoehto on, että valtio lisää verotulopohjaista budjettirahoitusta Veikkauksen edunsaajille. Tähän budjettikehys antanee mahdollisuuden, jos lausunnolla olevassa esityksessä mainitut rahapeliongelmien vähenemisestä seuraavat säästöt toteutuvat. Myös useaan otteeseen korotetun arpajaisveron tason palauttaminen jollekin aiemmalle, maltillisemmalle tasolle olisi harkittava keino.

Helsingissä 9.8.2018

Helena Värri
toiminnanjohtaja
Suomen Sinfoniaorkesterit ry

 

Takaisin