Asiantuntijalausunto esittävän taiteen valtionosuusuudistuksesta eduskunnan sivistysvaliokunnalle 29.9.2020

Julkaistu 15.1.2021

ASIANTUNTIJALAUSUNTO ESITTÄVÄN TAITEEN VALTIONOSUUSUUDISTUKSESTA
EDUSKUNNAN SIVISTYSVALIOKUNTA 29.9.2020

Asia: HE 132/2020 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi esittävän taiteen edistämisestä sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta.

Suomen Sinfoniaorkesterit ry kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto Sivistysvaliokunnalle.

Lausunto:

Laki esittävän taiteen edistämisestä tulee korvaamaan nykyisen teatteri- ja orkesterilain ja tuo huomattavan parannuksen ammattimaisen esittävän taiteen toimintaedellytyksiin.  On tärkeää, että esityksessä lain soveltamisala on määritelty riittävän laajasti eikä ole rajattu tiettyihin esittävän taiteen muotoihin. 1990-luvun jälkeen ammattimainen esittävän taiteen kenttä on monipuolistunut huomattavasti.  Musiikin osalta on huomioitava orkestereiden esimerkiksi kuorot sekä ooppera- ja musiikkiteatteritoimijat.

Valtionosuuden tavoitteena on korkeatasoisen ja ammattimaisen esittävän taiteen edistäminen alueellinen tasa-arvo huomioiden.  Tavoitteeksi määritellään myös osaamisen, osallisuuden, moniarvoisuuden ja moninaisuuden edistäminen sekä kansalaisten sosiaalinen ja terveydellinen hyvinvointi.

Suomen Sinfoniaorkesterit ry pitää hyvänä, että valtionosuuden saamisen edellytykseksi on lisätty monivuotinen tavoitteita, toimintaa ja taloutta koskeva suunnitelma. Myös valtionosuuden myöntämistä toistaiseksi tai määräajaksi on ratkaistu hallituksen esityksessä rakentavasti, kun kolmen vuoden määräaikaisuus koskee lähinnä uusia toimijoita pitkäjännitteistä suunnittelua edellyttävällä alalla.  Myös toistaiseksi lain piiriin hyväksytyt toimijat arvioidaan nykyistä lakia laajemmin. Kun henkilötyövuosien määrä määräytyy nyt kolmen edellisen vuoden ajalta, niin yksittäiset poikkeustilanteet eivät vaikuta liian suuresti toimintaedellytyksiin.  

Valtionosuusjärjestelmän laskennallisina perusteina säilyisivät toteutuneiden kustannusten perusteella laskettava yksikköhinta ja valtionosuuden perusteeksi vahvistettava henkilötyövuosimäärä.  Musiikilla ja muulla esitystaiteella olisi omat yksikköhinnat. Pääsääntöisesti valtionosuusprosentti on 37. Korotettu prosentti on 60 prosentti ja korotuksella tasoitettaisiin toimijoiden kustannus- ja tulorakenteeseen liittyviä tekijöitä. Orkestereiden osalta on kannatettavaa, että myös erityisesti pienemmille maakuntaorkestereille tärkeä keskinäinen yhteistyö ja säännölliset yhteiskonsertit mainitaan korotusprosentin perusteina.  Kun uudessa järjestelmässä harkinnanvaraiset avustukset valtakunnallisesti ja alueellisesti merkittäville orkestereille poistuisivat, niin mahdollisuudet tehdä alueellisia vierailukonsertteja vähenevät valitettavasti joiltakin orkestereilta. Syynä on se, että uudessa järjestelmässä korotetun valtionosuusprosentin voi saada vain, jos esim. vierailuja ja kiertueita olisi huomattava osa (vähintään 25 %) toiminnasta. Muiden velvoitteiden takia tähän huomattavaan osuuteen ei kaikilla ole mahdollista päästä. Laskennallisen järjestelmän lisäksi tarvitaan tulevaisuudessakin opetus- ja kulttuuriministeriön määräaikaisia kehittämisavustuksia, jotka auttavat toiminnan kehittämisessä ja muutosprosesseissa.  

Erilliset yksikköhinnat musiikille ja muulle esittävälle taiteelle on perusteltua taiteenlajien kustannusrakenteen erojen takia. Suomen Sinfoniaorkesterit on kuitenkin huolissaan sekä nykyisessä todetussa ja myös tulevassa järjestelmässä ennakoidussa orkestereiden yksikköhinnan laskusta ja eriytymisestä teatterin yksikköhinnasta. Trendi on ollut havaittavissa jo pidemmän aikaa, ja asiaa on tarkasteltu lain valmisteluvaiheessa. Vuodesta 2020 vuoteen 2021 orkestereiden yksikköhinta laskee kehysbudjetin mukaan 4 %. (2020 51 851 € ja 2021 49 763 €). Orkestereilla ei ole mahdollisuutta tarvittaessa leikata erityisesti muusikkohenkilökunnan määrää, samoin kuin muut esittävän taiteen alat ovat voineet tehdä taiteellisen henkilökunnan osalta. Tämä vaikuttaa yksikköhinnan laskukaavan jakajaan. Asia edellyttää opetushallituksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijoiden tarkempaa tarkastelua ja mahdollisesti jonkunlaista kompensaatiota orkestereille.

Suomen Sinfoniaorkesterit ry pitää hyvänä, että ehdotuksessa lausunnonantajana olisi erillinen opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman, Taiteen edistämiskeskuksen yhteydessä toimiva esittävän taiteen valtionosuuslautakunta.

Suomen Sinfoniaorkesterit pitää lain kokonaisuutta kannatettavana. Hallitusohjelmassa ja julkisen talouden suunnitelmassa mainittu lisärahoitus 10 miljoonaa euroa on välttämätön edellytys lain tavoitteiden saavuttamisen. Yhteisen esittävän taiteen lain valmistelu on jo lisännyt yhteistyötä eri taiteenalojen toimijoiden välillä. Ehdotuksen hyväksyminen lisäisi edelleen ammattimaista esittävää taidetta kehittävää yhteistyötä.

Helsingissä 29.9.2020

Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n hallituksen puolesta
Helena Värri
toiminnanjohtaja                   

 

Takaisin