Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain ja vapaata sivistystyöstä annetun lain 11 b §:n muuttamisesta

Julkaistu 16.10.2018

Asia: Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä eduskunnalle opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain ja vapaata sivistystyöstä annetun lain 11 b §:n muuttamisesta
Diaarinumero: OKM/37/010/2018

Suomen Sinfoniaorkesterit ry kiittää lausuntopyynnöstä ja esittää lausuntonaan seuraavaa.

Jatkuva rahoituksen leikkaaminen lisää negatiivisia vaikutuksia taidelaitosten toiminnassa

Nyt lausunnoille lähetetyn lakiesityksen leikkausehdotukset merkitsevät toteutuessaan negatiivisia vaikutuksia taidelaitosten toimintaedellytyksiin ja alan työllisyyteen. Jo vuodesta 2012 alkaneet valtionosuuden leikkaukset ovat vaikuttaneet orkestereiden ja muiden taidelaitosten työhön jo kuusi vuotta. Orkesterit ovat jo ennen näitä, nyt pysyväisluontoiseksi säädettyjä säästötoimenpiteitä, joutuneet tehostamaan ja sopeuttamaan toimintaansa omistajaorganisaatioiden säästöjen takia. 

Nämä leikkaukset ovat valtiontalouden kulueränä pieni, mutta orkestereiden budjettien jatkuva kiristyminen on haitallista. Yhä pienenevällä budjetilla pitäisi tuottaa yhä enenevästi monipuolisia palveluja. Kun leikkaukset toteutetaan yksikköhinnasta, josta lasketaan henkilötyövuodet, niin vaikutukset toteutuvat yhä suurempina. Vahvistettujen henkilötyövuosien määrä kattaa laitosten henkilötyövuosien määrästä orkestereilla enää noin 87 %. Henkilötyövuoden hinnan alentaminen vaikuttaa suoraan henkilökunnan ja freelancereiden palkkausmahdollisuuksiin, eikä orkestereille jää yhtään liikkumavaraa toimintojen kehittämiseksi monipuolisemmaksi ja liikkuvammaksi.  Kun noin 80 % kaikista orkestereiden kuluista on palkka- ja sosiaalikuluja, tulevat suunnitellut leikkaukset heikentämään koko orkesterilaitosta sopeuttamistoimien jatkuessa huomattavan pitkään. 

Taidelaitosten merkitys paikkakunnan vireyteen, vetovoimaisuuteen ja talouteen on tunnustettu ja tutkimuksilla moneen kertaan vahvistettu. Palvelutuotanto ja matkailu ovat yhteiskunnassamme harvoja kasvavia aloja, ja ihmisillä on kasvava tarve osallistua kulttuurielämään, joka subventoituna on vielä kaikkien kansalaisten saavutettavissa. Tätä todistaa mm vuoden 2017 orkestereiden yli 1,3 miljoonaa kuulijaa konserteissa ja yleisötyön tilaisuuksissa. 

Lakiesitystä ei voi hyväksyä

Suomen Sinfoniaorkesterit ry esittää, että lakiesitystä muutetaan siten, että orkestereiden, teattereiden ja museoiden rahoitus nostetaan lakisääteiselle tasolle ja lausunnolla oleva esitys hylätään. Kulttuuri on nähtävä investointina ja valtiolla on mahdollisuus vahvistaa myönteistä kehitystä ja toteuttaa lisäpanostuksia orkesteri- ja kulttuurialalle. Vähintään rahoitus on palautettava tasolle, jonka sen pitäisi olla ilman kulttuuritoimen rahoitukseen jo tehtyjä ja jatkossa tehtäviä leikkauksia. Lisäinvestoinnit pysäyttäisivät orkesterilaitoksen rapautumisen ja toisivat mahdollisuuden toteuttaa taidelaitosten erityistehtäviä monipuolisesti. Näin turvattaisiin myös sivistyksellisten oikeuksien toteutuminen koko maan alueella.

Suomen Sinfoniaorkesterit ry
toiminnanjohtaja Helena Värri

 

Takaisin