Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Julkaistu 17.6.2022

Asia: VN/13573/2022 Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Suomen Sinfoniaorkesterit ry kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto Opetus- ja kulttuuriministeriölle.

Lausunto:

Suomen Sinfoniaorkesterit kannattaa esitystä, jossa vuosien 2023 ja 2024 yksikköhintojen määräämisessä käytettäisiin vuoden 2019 kustannus- ja suoritetietoja.

Vuoden 2019 tietojen käyttö kaikkien sektoreiden osalta on perusteltua, koska koronapandemian vaikutusten yksityiskohtainen erottelu olisi erittäin haastavaa. Koronapandemiaan liittyvät rajoitukset ovat vaikuttaneet merkittävästi vuosien 2020 ja 2021 toimintaan ja siten kyseisten vuosien kustannus- ja suoritetietojen käyttökelpoisuuteen tulevien vuosien valtionosuusrahoituksen perusteena.

Orkestereiden valtionosuuksilla on olennaisen tärkeä tehtävä kulttuuripalveluiden yhdenvertaisen saatavuuden turvaamiseksi. Pidämme keskeisenä tavoitetta poistaa pandemiasta ja siihen liittyneistä rajoituksista johtuneiden tekijöiden vaikutukset tulevien vuosien valtionosuusrahoituksen tasoon. Lakimuutos mahdollistaisi tämän. On tärkeää, että lainsäädäntö saadaan vastaamaan nykyhetken ja myös tulevaisuuden vaatimuksia muuttuneessa toimintaympäristössä.

Orkesteritoiminnassa ennakoitavuus on keskiössä ja toiminnan luonteen vuoksi pitkäjännitteinen suunnittelu on välttämätöntä. Tässä valtiolla on mahdollisuus edistää myönteistä kehitystä. Suomen Sinfoniaorkesterit pitää tärkeänä, että keskimääräisiä yksikköhintoja koskeva asetus ja yksikköhintapäätökset sekä rahoituksen myöntämiseen liittyvät päätökset tultaisiin antamaan normaalissa aikataulussa syksyn 2022 aikana.

 

Helsingissä 16.6.2022

Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n hallituksen puolesta
Iiris Lehtonen
Toiminnanjohtaja                   

 

Takaisin