Nästan två tredjedelar av omsättningen inom kulturbranschen uppstår i huvudstadsregionen

Julkaistu 5.9.2007

Arbetsställena i företagen inom kulturbranschen i Finland är starkt koncentrerade till städerna, speciellt till huvudstadsregionen. Det fanns över 16 000 arbetsställen i företagen inom kultursektorn år 2005. Av dessa var 37 procent i huvudstadsregionen och nästan hälften av personalen. Av omsättningen uppstod t.o.m. nästan två tredjedelar på arbetsställen i huvudstadsregionen.

Kulturinstitutionerna är jämnare utspridda över Finland än affärsverksamheten i branschen, men också av institutionerna verkar många nästan enbart i städer: exempelvis alla teatrar och orkestrar som omfattas av teater- och orkesterlagen, frånsett Tallari. Av museerna och kulturhusen finns ungefär 80 procent i urbana kommuner, och två tredjedelar av biografsalongerna samt kulturevenemangen. Av kulturinstitutionerna finns det relativt sett mest bibliotek och föreningshus på landsbygden: 44 procent av de föregående och 58 procent av de senare ligger i landsbygdskommuner.

Då kulturinstitutionerna i huvudstadsregionen och i andra stora städer är större, är andelarna av besökarantal i de institutioner, som är belägna i städer, ofta större än om man jämför institutionernas antal.

Källa: Kultur på regional nivå: en statistisk översikt. Statistikcentralen

 

Takaisin