Varför finns vi till?

Finlands Symfoniorkestrar rf främjar symfoni- och kammarorkesterverksamheten i Finland samt bevakar orkestrarnas intressen och rättigheter. Föreningen grundades 1965 och har sedan dess aktivt kämpat för orkestermusiken.

Vår förening finns till framför allt för att Finlands orkestrar skall få goda arbetsförhållanden, att deras finansiella bas skall vara tillräcklig, samt att deras verksamhet skall bli känd och vara så högklassig som möjligt. Vi finns också till för att en enda organisation skall ha överblick över hela orkesterfältet. Och vi arbetar med den skicklighet man får genom långvarig erfarenhet.

Vi bevakar alla medlemsorkestrarnas gemensamma intressen. Vårt viktigaste projekt i detta avseende är den orkesterlag som trädde i kraft 1993. Tack vare den blev de professionella orkestrarnas statsandel tiofaldig och har sedan dess stannat kvar på denna nivå. Vi följer även noga kommande lagändringar.

Vi håller kontakt med statliga och kommunala beslutsfattare: politiker, tjänstemän, alla som deltar i beslutsfattande som gäller orkestrarna. Vi förklarar varför orkestrarna är viktiga, omistliga, storartade. Vi har nära samarbete med internationella orkester- och musikorganisationer och tar in idéer från världen till Finland. Vi berättar om de finländska bedrifterna för utländska kolleger, journalister, alla som är intresserade.

Vad gör vi?

Finlands Symfoniorkestrar rf gör framställningar och avger utlåtanden till statliga och kommunala myndigheter samt till andra sammanslutningar i frågor som gäller orkestrar. Vi deltar i den offentliga debatten genom att skriva tidningsartiklar, sända skrivelser till städernas ledning samt föra direkta diskussioner. Vår förening finns alltid på plats när sådant som gäller orkestrarna behandlas.

Vi anordnar kursdagar och annan utbildning för orkesterintendenter, förtroendevalda samt  annan personal. Varje år arrangeras omfattande nationella orkesterdagar som är en obligatorisk träffpunkt för orkestervärlden. Dessutom har vi varje år minst fyra andra utbildningsarrangemang i syfte att utveckla administrationen, verksamheten och den konstnärliga nivån.

Vi startar gemensamma projekt, organiserar temahelheter, samarbetar med andra konstorganisationer.

Vi statistikför hela orkesterväsendet i landet. Vi håller reda på antalet konserter, budgetarnas slutsummor, antalet lyssnare, de offentliga bidragen, skivinspelningarna, uruppförandena.

Finlands Symfoniorkestrar rf upprätthåller ett nationellt centralbibliotek för notmaterial (på finska) som medlemmarna kan utnyttja mot en bruksersättning. Notbiblioteket omfattar för närvarande nästan 2000 verk.

Finlands Symfoniorkestrar rf upprätthåller internationella kontakter genom aktivt engagemang på nordisk (Nordiska Orkesterkonferensen), europeisk (PEARLE, Performing Arts Employers Associations League Europe) samt global nivå (IAOA, International Alliance of Orchestra Associations). Dessutom är föreningen regelbundet representerad vid bl.a. ABO:s (Association of British Orchestras) sammanträden.

Vårt skyltfönster ut mot världen är vår internet sidan. Där kan man hitta medlemsorkestrars konserter samt en mängd annan information. Dessutom fungerar föreningen som faktacentral i allt som gäller orkestrarna i Finland. Vi sprider information förutom med konsertkalendern även med verksamhetsberättelser, nyhetsbulletiner, intervjuer osv.

Hur många är vi?

Finlands Symfoniorkestrar har för närvarande 30 medlemsorkestrar. Medlemmar är Finlands samtliga professionella symfoni- och kammarorkestrar samt ytterligare sex andra orkestrar. Antalet medlemmar i de olika kategorierna är:

14 professionella symfoniorkestrar
1 operaorkester
8 professionella kammar- och stomorkestrar
5 andra orkestrar
2 associerad medlem